Systemy Przeciwpożarowe

Systemem przeciwpożarowym nazywamy zespół urządzeń stosowanych do zabezpieczenia danego obiektu przed pożarem. Jego celem jest ochrona życia, mienia i środowiska naturalnego.

Zadaniem systemu sygnalizacji pożaru (SSP) jest automatyczne lub ręczne wykrywanie pożaru w budynkach i wokół nich we wczesnym stadium jego powstawania i powiadamianie o grożącym niebezpieczeństwie ludzi.

  Informowanie o zagrożeniu może odbywać się poprzez:
 • załączenie sygnalizatorów w obiekcie,
 • nadawanie komunikatów ostrzegawczych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO),
 • przekazanie sygnału alarmowego do ajbliższej jednostki straży pożarnej.
  System sygnalizacji pożaru może również sterować innymi systemami lub urządzeniami poprzez przekazywanie sygnałów inicjujących ich działanie mające na celu:
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru, np. kurtyny, wentylacja,
 • uruchomienie automatycznego gaszenia, np. systemy gaszenia gazem,
 • zapewnienie właściwych warunków i organizacji ewakuacji, np. oświetlenie awaryjne, oddymianie klatek schodowych,
 • wezwanie Straży Pożarnej za pomocą urządzeń transmisji alarmów.
  System sygnalizacji pożaru może składać się z:
 • centralka sygnalizacji pożarowej wraz z systemem zasilania w energię elektryczną,
 • automatyczne czujki pożarowe: ciepła, dymu, liniowe, płomienia, wielodetektorowe,
 • ręczne ostrzegacze pożaru (ROP),
 • urządzenia transmisji sygnałów alarmu pożarowego,
 • sygnalizatory pożarowe: akustyczne, głosowe, optyczne,
 • wskaźniki zadziałania,
 • dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
 • urządzenia sterownicze automatycznych systemów pożarowych,

System oddymiania chroni życie i mienie ludzkie. Brak doprowadzenia świeżego powietrza i równocześnie brak możliwości odprowadzania ubocznych produktów spalania z obiektu uniemożliwia przeprowadzenie sprawnej akcji gaśniczej i ewakuacji ludzi z zagrożonego obiektu.

System oddymiania po automatycznym wykryciu pożaru lub ręcznym wyzwoleniu w bardzo krótkim czasie uruchomi klapę oddymiającą umieszczoną na dachu lub otworzy okno oddymiające na najwyższej kondygnacji. Otwarta klapa spowoduje wydobycie się dymu, trujących gazów oraz ciepła na zewnątrz i stanowi źródło świeżego powietrza.

Do polepszenia naturalnego ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe elementy napowietrzające, np. drzwi lub okna.

Dodatkowo naturalne systemy oddymiające mogą być uzupełnione przez wentylatory wymuszające wyprowadzenie zadymienia poza budynek. Wchodzą one w skład wentylacji przeciwpożarowej mechanicznej – sterowanej przez jeden system oddymiania.

  System oddymiający może składać się z:
 • centrali sterowniczej,
 • przycisku oddymiania,
 • klapy lub okna oddymiającego,
 • drzwi lub okna napowietrzające,
 • czujki dymu,
 • urządzenia alarmowe (sygnalizatory),
 • czujki pogodowe,
 • przyciski przewietrzania,
 • wentylatory napowietrzające i wyciągowe.

Wszystkie elementy systemu są atestowane i mają wymagane świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

Wyroby te spełniają wymagania odpowiednich norm europejskich.

Oferowane systemy sygnalizacji pożaru mają możliwość współpracy ze stacjami monitorowania.

Nasza firma posiada własną stację monitoringu umożliwiającą nadzór i ochronę obiektów. W przypadku alarmu pożarowego wysyłany jest sygnał do najbliższej jednostki Straży Pożarnej.

Oferujemy zarówno montaż systemu, konserwację, rozbudowę/przebudowę, serwis, jak i opracowanie dokumentacji projektowej pod inwestycję oraz powykonawczo.

Kompletne informacje mogą Państwo uzyskać w dziale handlowym SYSTAL. W przypadku zainteresowania zostanie bezpłatnie przygotowana oferta.